6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Konsolide metin

Maddenin (b) bendinde1 sayılan silah veya araçları taşıyarak katılanlar, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Malın değerinin az olması” başlıklı 145. Maddesine göre, “Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de gözönünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir”\. Her oyun stili ve bütçeye uygun bahis seçenekleriyle, herkes için bir şeyler var. paribahis\. Sürekli değişikliğe uğrayan Türk Ceza Kanunu′nun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında yer alan cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçları da bu değişikliklerden nasibini almıştır. Bireyin cinsel hürriyetini korumayı hedefleyen bu iki suç tipi, ağır ceza yaptırımları öngörmekte ve uygulamada birçok sorun yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Suçun ispatı, şimdi kaldırılan ruh sağlığının bozulması halinde cezanın arttırılması ve suçların özelliği itibariyle mağdur beyanlarına verilen önem ile vicdan duygusu, bu suç tiplerinin diğerlerinden farklı ele alınmasına yol açmıştır. Başvurucu, hakkında düzenlenen 343 TL’lik idari para cezasının iptali için Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştur. Mahkeme, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun m.28/10 uyarınca miktardan dolayı kesin olmak üzere para cezasının iptaline kara vermiştir. İdare, itirazı kabil olmayan bu iptal kararına karşı Asliye Ceza … Örgütlü suçlardan mahkum olanların açık ceza infaz kurumlarına ayrılması usulü; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m.14 uyarınca çıkarılan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği m.6/2-ç’de düzenlenmiştir. Bu hükme göre; iyi halli olan ve koşullu salıverilmesine bir yıldan az süre kalan hükümlülerin, bağlı oldukları örgütten ayrıldıklarının ceza infaz kurumu idare ve gözlem kurulu kararı ile tespit edilmesi gerekmektedir.

Ancak fiil soruşturmayı gerektiriyorsa, soruşturma süresi bir aya eklenir. Fiilin disiplin cezasını gerektirdiği askeri mahkemede[326] anlaşılırsa bu bir aylık süre hükmün kesinleştiği veya mahkemece evrakın ceza verilmek üzere disiplin amirine gönderildiği tarihte başlar (AsCK m.179). Dolayısıyla disiplin amiri olayı öğrendiği tarihte bir aylık zamanaşımı süresi geçmişse herhangi bir işlem yapmaması gerekir. Aksi takdirde verdiği disiplin cezası yok hükmünde olacaktır[327]. Askeri disiplin hukukuna ilişkin kurallar tek bir kanunda toplanmamıştır. Bu nedenle ihlal edilen disiplin hükmü hangi kanunda düzenlenmiş ise o kanun hükümlerindeki usullere uyularak disiplin cezası verilecektir. Disiplin mevzuatının çokluğu ve karmaşıklığı, özellikle Devlet memurları hakkında yapılan uygulamalarda zaman zaman hatalara neden olabilmektedir. Aşağıda disiplin cezası verilmesindeki usuller izaha çalışılacaktır. Disiplin subaylığı 1964 yılında 477 SK’nun yürürlüğe girmesiyle oluşturulmuş bir görevdir. Disiplin subayı disiplin soruşturmasının önemli bir unsurudur[290]. Zira teşkilatında disiplin mahkemesi kurulan komutanın bir disiplin suçu işleyen asker kişi hakkında vereceği disiplin hazırlık soruşturması açılması emri üzerine fail hakkındaki disiplin soruşturması disiplin subayı tarafından yapılır (477 SK m.14/4).

(3) Davanın görüldüğü sırada bu tedbirler alındıktan ve yukarıdakisüreler suçun türüne göre tümüyle uygulandıktan sonra o dava veya aynı işeilişkin diğer davada tekrar edilmez. – (1) Tanık, dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı olayla ilgiliolarak mahkeme başkanı veya hâkim tarafından, kendisine bilgi verilir; hazırolan sanık, tanığa gösterilir. Tanıktan,tanıklık edeceği konulara ilişkin bildiklerini söylemesi istenir ve tanıklıkederken sözü kesilmez. (2) Tanıklık konusu bilgilerin Devlet sırrı niteliğini taşıması halinde;tanık, sadece mahkeme hâkimi veya heyeti tarafından zâbıt kâtibi dahiolmaksızın dinlenir. Hâkim veya mahkeme başkanı, daha sonra, bu tanıkaçıklamalarından, sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olanbilgileri tutanağa kaydettirir.

Cumhuriyet savcısı bir defaya mahsus olmaküzere bu süreyi otuz gün daha uzatabilir. (2) Fail, suçu ve fiilinden doğmuş olan maddî ve manevî zararın tümünüveya bunun büyük bir kısmını ödemeyi veya zararları gidermeyi kabullendiğindedurum, mağdura veya varsa vekiline veya kanunî temsilcisine bildirilir. (2) 250 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen suçlarbakımından, Kanunda öngörülen tutuklama süresi iki kat olarak uygulanır. C) Mahkeme, güvenliğin sağlanması bakımından duruşmanın başka bir yerdeyapılmasına karar verebilir. A) Bu suçlar acele işlerden sayılır ve bunlarla ilgili davalara adlîtatilde de bakılır. (3) Birinci fıkra hükmü, sanığın aynı zamanda tüzel kişinin organ veyatemsilcisi sıfatını taşıması hâlinde uygulanmaz. (3) Duruşma yapılan hâllerde kaçak sanığın müdafii yoksa, mahkemebarodan bir avukat görevlendirilmesini ister. Ancak, daha öncesorgusu yapılmamış ise, mahkûmiyet kararı verilemez. (2) Mağdur veya suçtan zarar görenin çocuk, sağır ve dilsiz veyakendisini savunamayacak derecede akıl hastası olması halinde avukatgörevlendirilmesi için istem aranmaz. (4) Sulh ceza mahkemesinde açılmış olan davalarda katılma hususunda Cumhuriyetsavcısının görüşü alınmaz. (3) Bu haklar, suçun mağdurları ile şikâyetçiye anlatılıp açıklanır vebu husus tutanağa yazılır. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşıkanun yollarına başvurma.

(2) 176 ncı maddede belirlenen süreye uyulmamış ise duruşmaya araverilmesini istemeye hakkı olduğu sanığa hatırlatılır. (3) Duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli karar ile hükümaçık duruşmada açıklanır. (2) Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığıhâllerde, duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemecekarar verilebilir. (4) İstinabe olunan mahkeme, büyükşehir belediye sınırları içerisindeise, ilgililer kendi yargı çevresinde bulunmasa da büyükşehir belediyesınırları içerisinde yerine getirilmesi gereken istinabe evrakını geriçevirmeksizin gereğini yapar. (3) Sanığın kabul edilen istemleri, Cumhuriyet savcısına da bildirilir. (4) İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı itiraz edebilir. (5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdiryetkisini kullandığı hâllerde bu madde hükmü uygulanmaz. (2) Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiğihususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler.

Sözleşme kapsamında yaşama hakkının ve sınırlamaların kapsamı özetlendikten sonra askeri mevzuatta yer alan yaşama hakkını ihlal edebilecek nitelikteki düzenlemeler ve bunların sözleşmeye uygunluğu irdelenecektir. Bir ayaklanma veya isyanın yasalara uygun olarak bastırılması, olayın özel ağırlığı, kişilere veya mala vereceği veya vermekte olduğu zararın büyüklüğü gözönünde bulundurulduğunda, “mutlak bir zorunluluk” olarak kuvvete başvurmasını gerektirmişse, kuvvete başvurma sonucunda ölüm olayının meydana gelmesi sözleşmenin 2. Maddesinde öngörülen yaşama hakkının çiğnenmesi sayılmayacaktır. Maddesinde “yaşama hakkı” konusunda öngörülen sınırlamalar (istisnalar) “kısıtlayıcı” niteliktedir, bu istisnai hallerin dışında insan hayatına kasten son verilemez. Dış güvenlik, başka devlet ve kuruluşların emir ve gözetim altında olmama, yabancı devletlerin saldırı ve saldırı tehlikesinden uzak bulunma ve bunlara karşı koyma demektir. Bu hizmetten, devletin iç güvenliğinin ve ülkenin bütünlüğünün korunmasında yararlanılır. Savunma hizmeti ve bunun silahlı örgütü olan ordular sâdece savaşta değil, barış zamanında da hazır ve nâzır olmak durumundadırlar. Devletlerin dış güvenliğini sağlamak ve kendini korumak gerektiğinde de iç güvenliğini korumak için sürekli ve düzenli bir savunma hizmetine ve bunun silahlı örgütü olan ordulara ihtiyacı vardır.[494] Bundan dolayı millî güvenlik kavramı ve savunma hizmeti silahlı kuvvetlerle doğrudan ilgilidir. Millî güvenlik fonksiyonu büyük çapta silahlı kuvvetlerle yerine getirilir.

– (1) Mahkeme, bakmakta olduğu birden çok dava arasında bağlantıgörürse, bu bağlantı 8 inci maddede gösterilen türden olmasa bile, birlikte bakmakve hükme bağlamak üzere bu davaların birleştirilmesine karar verebilir. (3) İşin esasına girdikten sonra ayrılan davalara aynı mahkemede devamolunur. (2) Birleştirilen davalarda, bu davaları gören mahkemenin tâbi olduğuyargılama usulü uygulanır. (2) Suçun işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme,gizleme veya değiştirme fiilleri de bağlantılı suç sayılır. – (1) Yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında, görevli olmayan hâkim veyamahkemece yapılan işlemler hükümsüzdür. Ancak boşanma avukatınız ile bu hususu duruşmadan önce konuşmalı davanızı riske atacak beyanlardan kaçınmalısınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *